โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

     ตามนโยบาย มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชน พ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นแนวทางในการให้เยาวชนมีการกระโดดเชือกได้เผยแพร่ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย