โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

โครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

 ตามนโยบายมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ ได้ฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อเป็นแนวทางในการให้เยาวชนมีการกระโดดเชือกได้เผยแพร่ในทุกพื้นที่ในประเทศไทย