การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายยุวชนรักษ์หัวใจและบุคลากรกีฬาจังหวัดพิจิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายยุวชนรักษ์หัวใจและบุคลากรกีฬาจังหวัดพิจิตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายยุวชนรักษ์หัวใจและบุคลากรกีฬาจังหวัดพิจิตร (ทักษะกีฬากระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปี ๒๕๕๙