การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนวาสุเทวี

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนวาสุเทวี

การอบรมกระโดดเชือกโรงเรียนวาสุเทวี ประจำปี ๒๕๕๙