การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกระโดดเชือกกลุ่ม ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกระโดดเชือกกลุ่ม ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันกระโดดเชือกกลุ่ม ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๙