ติดต่อเรา

สำนักงานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(The Heart Foundation of Thailand Office )

 

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2716-6658, 0-2716-6843 
โทรสาร : 0-2716-5813
E-mail : thaiheart_fd@hotmail.com
http://www.thaiheartfound.org