สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๑

 

ประเภททีมฟรีสไตล์ (Team Freestyle)
ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ปัญญานนท์ กาญจนประโชติ 51.5
  ภานุพงศ์ สมนุกิจ
  นันท์ธวัฒน์ ใช้ฮวดเจริญ
  ธิติพงศ์ ประชุมรัตน์
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ศุภกร ชูสุข 44.5
  เอกพงษ์ อิ่มอ้วน
  เอกลักษณ์ ทองอ้ม
  ณัฐภัทร อ่อนดีกุล
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพเสถียร) ทีม บี ภูวิศ พุกสุริยวงศ์ 37
  รัชชานนท์ ศิลปารัตน์
  จิตติภณ อินชิต
  วีรภาพ เณรบางแก้ว
   
หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา สุปวีณ์ เพ็งจันทร์ 51
  เศรษฐณีย์ สองไทย
  ดาวิษา คงรัตน์
  วิจิตรา ริมคีรี
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ อิศริยาพร บุญลาด 40
  นฤมล ทิพย์ไสยาสน์
  นิศานาถ สกลนิมิตร
  สุจิตรา ธราวุธ
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีมบี ปรารถนา ปรางเปรมปรี 36.5
  มนัสนันท์ เก้าวงษ์วาน
  ศศิกาญจน์ สืบยิ้ม
  นันท์นภัส รอดโพธิ์ทอง
     

 

ประเภททีมฟรีสไตล์ (Team Freestyle)
ชาย อายุ 10-12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ชนะชล กิ้มเส้ง 57
  ธนกร สิทธิพันธ์
  สุรชัย เกิดพิมพ์
  อภิวัฒน์ อะฆะนัง
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ธนกร ซุ่นกลาง 47.5
  วงศกร บุญช่วย
  นาราญาณ มุ่งงาม
  ณัฐสิทธิ์ ประจำสุข
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียน วัดมโนรม ฐาปกรณ์ ธีรวัฒ  44.5
  ชิษณุพงศ์ บุญส่ง
  โชคดี บุระเนตร
  กฤษดา ชลธาร
   
หญิง อายุ 10-12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  ทีมสโมสร RB (ราชินีบน)  เกล้ามาลา สุวรรณมาลา 53.1
  อริสรา เอื้อสุขอารี
  เฑียรอาษา อินทจาร
  แพรปวีร์ กรวีร์ปภาวิทย์
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ณัฐชนา สวัสดีที่อยู่สุข 51
  ณัฐชฎา สวัสดีที่อยู่สุข
  พัชรีพร ตันมณี
  สุจิตรา ธราวุธ
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนราชินีบน ภัคภร เพิ่มพูนศักดิ์ 46
  รัญชิดา สุขพัฒน์
  นพิน อติรัตน์
  ปิยสุดา ดีประเสริฐ
     
ประเภททีมฟรีสไตล์ (Team Freestyle)
ชาย อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1      
   
   
   
   
ชนะเลิศอันดับ 2       
   
   
   
   
ชนะเลิศอันดับ 3       
   
   
   
   
หญิง อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  ทีมสโมสร RB (ราชินีบน)  วรัตตรา พงษ์ภาวศุทธิ์ 43
  มุกดารา จิวะวิวัฒน์เสถียร
  พิมวรีย์ จีรุพันธ์
  พิชญ์สินี อภิวันทนาพร
   
ชนะเลิศอันดับ 2      
   
   
   
   
ชนะเลิศอันดับ 3       
   
   
   
     
ประเภททีมฟรีสไตล์ (Team Freestyle)
ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) กรวิชญ์ เกิดบุตร  59
  สุรศักดิ์ ศุงขจันทรานนท์
  พูนทรัพย์ สิงห์ทอง
  พิพรรธน์ คำสิทธิ์
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนวัดมโนรม สิทธิพล อุ้ยปะโค 46
  นนทกานต์ ศิริโมทย์
  ภัสกรณ์ บานแย้ม
  โฮคุโตะ มีสมบูรณ์
   
ชนะเลิศอันดับ 3       
   
   
   
   
หญิง อายุ 15ปี ขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา  อาธิติยา หิรัญสาลี 48
  ปณิธิ จันทรังษี
  จิตติมา นิลพานิช
  ศศิประภา บุญศิริ
   
ชนะเลิศอันดับ 2      
   
   
   
   
ชนะเลิศอันดับ 3