สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๑

 

ประเภทเดี่ยวบุคคลฟรีสไตล์ (Single Rope Freestyle )
ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม บี ด.ช.สหรัฐ ทรัพย์แก้วยอด 54.5
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ช.ธิติพงศ์ ประชุมรัตน์ 53.5
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ช.จิรพัฒน์ ชัยชาญพันธ์ 41
       
       
หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล  คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ญ.มาริษา กรีโส 62.5
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ญ.สุปวีณ์ เพ็งจันทร์ 50.5
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนราชินี่บน ด.ญ.กัญญาณัฏฐ์ เหล่าศิริรัตน์ 42

 

ประเภทเดี่ยวบุคคลฟรีสไตล์ (Single Rope Freestyle )
ชาย อายุ 10 -12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ช.ธนกร สิทธิพันธ์ 55
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ช.กีรติ คำแปง 49
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียน วัดมโนรม ด.ช.ฐาปกรณ์ ธีรวัฒ 48
       
       
หญิง อายุ 10 - 12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล  คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนราชินีบน ด.ญ.พรพิฌา พลับพลา 67
       
ชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสโมสร RB (ราชินีบน) ด.ญ.เฑียรพัญสาล์ อินทจาร 62
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ญ.ณัฐวรา แซ่ด่าน 54

 

 

ประเภทเดี่ยวบุคคลฟรีสไตล์ (Single Rope Freestyle )
ชาย อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียน วัดมโนรม ด.ช.ณัฐกาญจน์ ศิริโมทย์ 72.5
       
นะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ด.ช.อภิรักษ์ บุญรอด 53
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ด.ช.เอกพงษ์ จันทร์มุณี 52.5
       
       
หญิง อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล  คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ด.ญ.มัตตัญญุตา ต่อพัชรวงศ์ 66.5
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ญ.ธนะดี สมศรี 64.5
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ญ.กันต์อิชช์ ลิ้มพรพรรณ 57

 

ประเภทเดี่ยวบุคคลฟรีสไตล์ (Single Rope Freestyle )
ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล  คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ รุ่งโรจน์ วันเต็ม 80.5
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" อุรุพงษ์ ทองสวัสดิ์ 65
       
ชนะเลิศอันดับ 3 ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) นันทวัฒน์ ทองอินทรา 64
       
       
หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ - สกุล  คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" รัชนี สรายทอง 58.5
       
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ เกวลิน กองสินป์ 56
       
ชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา อาธิติยา หิรัญสาลี 52