สรุปผลการแข่งขันกระโดดเชือกชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ ๑๑

 

ประเภทผลัดดับเบิ้ลดัตซ์สปีดรีเลย์ ( Double Dutch Seed Relay 4*45 )
ชาย อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ช.ปัญจพล สมนุกิจ 388
  ด.ช.ปัญญานนท์ กาญจนะประโชติ
  ด.ช.วีรภาพ นิลวิสุทธิ์
  ด.ช.นันท์ธวัฒน์ ใช้ฮวดเจริญ
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียน วัดมโนรม ด.ช.ธวัฒนชัย ทองไหม 187
  ด.ช.อดิศร ปางจันทร์
  ด.ช.ธีรเดช สว่างรุ่ง
  ด.ช.อรรถพล นามโพธิ์
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม บี ด.ช.สหรัฐ ทรัพย์แก้วยอด 127
  ด.ช.อภิวิชญ์ จุ้ยมล
  ด.ช.ศาสตราวุธ เลิศนรินทร์
  ด.ช.วีรภาพ เณรบางแก้ว
   
หญิง อายุไม่เกิน 9 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ญ.มาริษา กรีโส 295
  ด.ญ.ธีรกานต์ กริดสมัย
  ด.ญ.ปัทมวรรณ พัฒนพิบูลย์
  ด.ญ.สุชาวดี ยางสวย
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน วัดมโนรม ด.ญ.สุภัสสร เข็มทอง 136
  ด.ญ.จุฬาลักษณ์ สุนทร
  ด.ญ.สุดธิดา ลุนบุตร
  ด.ญ.ชนากานต์ ค่าเจริญ
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้งเช็ง พรประภา) ด.ญ.ยุพารัตน์ แนวรุ่งเรือง 109
  ด.ญ.พุทษฬส แตงไทย
  ด.ญ.ปวีณ์ธิดา หล้ำล้ำ
  ด.ญ.พลอยณิชา เต็งโสดา
     
ประเภทผลัดดับเบิ้ลดัตซ์สปีดรีเลย์ ( Double Dutch Seed Relay 4*45 )
ชาย อายุ 10-12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม watmairopeskipping ด.ช.พีรทัด เงินกลม 396
  ด.ช.วีรภัทร สุธาโน
  ด.ช.วันชัย รุ่งฤทธิ์
  ด.ช.ทรงเดช จุ้ยม่วงศรี
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา ด.ช.ศุภกร แก้วพิจิตร 392
  ด.ช.ธนกร สิทธิพันธ์
  ด.ช.สุรธัช เกิดพิมพ์
  ด.ช.อภิวัฒน์ อะฆะนัง
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ช.ชัยมงคล ทัฬหกรณ์ 361
  ด.ช.ธนกร ซุ่นกลาง
  ด.ช.ธนวัฒน์ เอกจีน
  ด.ช.กีรติ คำแปง
   
หญิง อายุ 10-12 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ด.ญ.วาสนา จุลเรือง 313
  ด.ญ.นภัสวรรณ พงศ์สวัสดิ์
  ด.ญ.ชลธิชา คงทอง
  ด.ญ. ธาริณี บุญดี
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม เอ ด.ญ.พัชรีพร ตันมณี 294
  ด.ญ.อรกัญญา จุ้ยแสง
  ด.ญ.วิลาสินี อิ่นแก้ว
  ด.ญ.พัสพร ไทรงามเอี่ยม
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) ทีม บี ด.ญ.กัลยรัตน์ วงศ์แสงศักดิ์ 245
  ด.ญ.วรรณพร ภู่ไพโรจน์
  ด.ญ.ชลธิชา อานโพธิ์ทอง
  ด.ญ.สิริภัทร บุญญาธิ
     

 

ประเภทผลัดดับเบิ้ลดัตซ์สปีดรีเลย์ ( Double Dutch Seed Relay 4*45 )
ชาย อายุ 13-14  ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ด.ช.อภิรักษ์ ศรีบัวบุญ 316
  ด.ช.อภิรักษ์ บุญรอด
  ด.ช.ธวัชชัย แสงดี
  ด.ช.กิติพงษ์ จุอุบล
   
ชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ด.ช.สิทธิชัย หวันจันทร์ 303
  ด.ช.ปิยพันธ์ บุญนาโค
  ด.ช.ธนวัต ทองเนื้องาม
  ด.ช.ภานุวัฒน์ หอมนุ่น
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียน วัดมโนรม ด.ช.ณัฐพล ศรีสุขใส 206
  ด.ช.นพรุจ ทาโบราณ
  ด.ช.ณัฐกาญจน์ ศิริโมทย์
  ด.ช.ธรรมพล สวัสดิ์มหามงคล
   
หญิง อายุ 13-14 ปี
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ด.ญ.ญาณิศา ขัดทา 266
  ด.ญ.กาญจณศิริ พันธุศาสตร์
  ด.ญ. ศิริญากร วงค์อ้าย
  ด.ญ.หวาน ปอกี
   
ชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 (มูลนิธิไต้ล้งเช็ง พรประภา) ด.ญ.อารียา การประเสริฐ 166
  ด.ญ.พิชชาภา ทีสกุล
  ด.ญ.ธนัชชา แย้มสมพร
  ด.ญ.พรนภัส ดิษธรรม
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียนราชินีบน ด.ญ.วรัตตรา พงษ์ภาวศุทธิ์ 129
  ด.ญ.มุกดารา จิวะวิวัฒน์เสถียร
  ด.ญ.ทักษอร นาถมทอง
  ด.ญ.ณัฐณิชา ภุมรินทร์
     

 

ประเภทผลัดดับเบิ้ลดัตซ์สปีดรีเลย์ ( Double Dutch Seed Relay 4*45 )
ชาย อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สุรเชษฐ์ เศรษฐวงศ์ 327
  พลนาถ สำราญนิตติกุล
  ปิยวัฒน์ ตำอ่อน
  อุรุพงษ์ ทองสวัสดิ์
   
ชนะเลิศอันดับ 2  ทีม CHONBURI EN-TECH NEW RIDER (วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง) สิทธิพันธ์ สว่างสังวาลย์ 217
  ธีรภัทร บรรพต
  นันทวัฒน์ ทองอินทรา
  พจน์ภิญโญ ธนานุรักษ์ธนโชติ
   
ชนะเลิศอันดับ 3  โรงเรียน วัดมโนรม สิทธิพล อุ้ยปะโค 157
  ภูมิพัฒน์ กลีบจำปา
  ภัสกรณ์ บานแย้ม
  ณัฐวุฒิ ศรีอ่อน
   
หญิง อายุ 15 ปีขึ้นไป
อันดับรางวัล ชื่อทีมโรงเรียน ชื่อ-สกุล คะแนน
ชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" อาริศา แซ่คู 378
  อารยา แซ่คู
  วริศรา อุบลรัตน์
  รัชนี สรายทอง
   
ชนะเลิศอันดับ 2      
   
   
   
   
ชนะเลิศอันดับ 3